Hướng dẫn cài đặt YubiKey

Bạn không cần phải đăng ký khóa YubiKey của mình với Yubico. Tất cả những gì bạn cần làm đó là thiết lập YubiKey của mình như một phương thức xác thực hai yếu tố với dịch vụ được hỗ trợ mà bạn muốn bảo mật.

Các bước cài đặt YubiKey

  1. Nhấn vào loại khóa YubiKey của bạn để xem các dịch vụ được hỗ trợ
  2. Tìm các dịch vụ bạn muốn bảo vệ trong danh mục hoặc nhập ô "Search" để tìm kiếm
  3. Nhận hướng dẫn cài đặt cho từng dịch vụ bằng cách nhấp vào liên kết "Learn more"
  4. Làm theo hướng dẫn từng bước để bảo vệ dịch vụ bằng YubiKey của bạn
  5. Sử dụng YubiKey của bạn!